5188 ve 4857 sayılı kanunlar

fazla mesai hesaplama

fazla mesai hesaplama

Madde 41 – Ülkenin genel faydaları ya da işin kaliteyi ya da üretimin artırılması gibi nedenlerle Fazla çalışma yapabilir.

Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar kapsamında, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır.  63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı durumlarda, işçinin haftalık ortalama çalışma müddeti, normal haftalık iş müddetini aşmamak şartı ile, kimi haftalarda toplam kırk beş saati aşsa bile bu çalışmalar Fazla çalışma sayılmaz. Her bir saat Fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma fiyatının saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.

Haftalık çalışma müddetinin sözleşmelerle kırk beş saatin altında belirlendiği hallerde yukarıda belirti edilen esaslar ışığında yapılan ortalama haftalık çalışma müddetini aşan ve kırk beş zamana kadar uygulanan çalışmalar Fazla müddetle çalışmalardır. Fazla müddetler le çalışmalarda, her bir saat Fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma fiyatının saat başına düşen miktarının yüzde yirmi beş yükseltilmesiyle ödenir.

Fazla çalışma ya da Fazla müddetler le çalışma yapmış işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret adına, Fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, Fazla müddetler le çalıştığı her saat karşılığında bir saat on beş dakikayı serbest vakit olarak kullanabilir. İşçi hak ettiği serbest süreyi altı ay zarfında, çalışma müddetleri içerisinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır. 63 üncü maddenin nihai fıkrasında yazılı sıhhat nedenlerine dayanan kısaya da hudutlu zamanlı işlerde ve 69 uncu maddede belirti edilen gece çalışmasında Fazla çalışma yapılamaz. Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması lazım olur.

Fazla çalışma müddetinin toplamı bir senede iki yüz yetmiş saatten Fazla olamaz.

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/4 md.) Bu Kanunun 42 nci ve 43 üncü maddelerinde kabul edilen hâller dışında yer altında cevher işlerinde gayret gösteren işçilere Fazla çalışma yaptırılamaz.
(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/4 md.) Yer altında cevher işlerinde gayret gösteren işçilere, bu Kanunun 42 nci ve 43 üncü maddelerinde kabul edilen hâllerde haftalık otuz yedi buçuk saati aşan her bir saat Fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma fiyatının saat başına düşen miktarının yüzde yüzden az olmamak emeliyle arttırılması suretiyle ödenir. Fazla çalışma ve Fazla müddetler le çalışmaların ne şeklinde yapılacağı çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.

Zorunlu nedenlerle Fazla çalışma

Madde 42 – Lüzum bir bozukluk esnasında, lüzum bir arızanın olası görülmesi durumunda ya da makineler ya da vasıta ve gereç için derhal yapması ihtiyaç duyulan çabuk işlerde, ya da zor olan sebeplerin meydan açıklamasın da, iş yerinin normal çalışmasını sağlayacak dereceyi aşmamak şartı ile işçilerin hepsi ya da bir bölümüne Fazla çalışma yaptırılabilir.
Bu halde Fazla çalışma yapmış işçilere makul bir istirahat müddet verilmesi mecburidir. Şu kadar ki, mecburî sebeplerle uygulanan Fazla çalışmalar için 41 inci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri yapılır.

Olağanüstü durumlarda Fazla çalışma

Madde 43 – Seferberlik esnasında ve bu zamanı aşmamak şartıyla vatan savunmasının gereklerini karşılayan iş yerlerinde Fazla çalışmaya gerek görülürse işlerin türüne ve ihtiyacın derecesine göre Reisicumhur günlük çalışma müddetini, işçinin en fazla çalışma gücüne çıkartabilir.  Bu suretle Fazla çalıştırılan işçiler için verilecek ücret ile ilgili 41 inci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri yapılır.
––––––––––––––
(1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 145 inci maddesiyle bu fıkranın 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe gireceği karar altına alınmıştır.
(2) 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle, bu fıkrada bulunan “haftalık otuz altı saati aşan” ibaresi “haftalık otuz yedi buçuk saati aşan” şeklinde değiştirilmiştir.
(3) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 145 inci maddesiyle, bu fıkrada bulunan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

özel güvenlik

özel güvenlik haber (fazla mesai hesaplama)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu