Ögg Bilgi

Güvenlik şirketleri

Güvenlik şirketleri, 5188 sayılı kanun gereği,

Madde 5 – Şirketlerin özel güvenlik bölümünde faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tabidir. Faaliyet müsaadeyi verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve etkinlik alanını münhasıran savunma ve güvenlik hizmeti olması mecburidir. Özel güvenlik firmaları, şubelerini tek ay içerisinde Bakanlığa ve alakalı valiliğe yazılı olarak; pay devirlerini tek ay içerisinde Bakanlığa bildirirler.

Yabancı kişilerin özel güvenlik firması kurabilmesi ve ecnebi şirketlerin Türkiye’de özel güvenlik hizmeti verebilmesi mütekabiliyet esasına tabidir. Özel güvenlik şirketlerinin kurucu ve yöneticilerinde bu Kanunun 10 uncu maddesinin (a) ve (d) bentlerinde belirti edilen şartlar aranır. Yöneticilerin ayrı olarak dört senelik yüksek okul mezunu olmaları, Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendinde belirti edilen koşulu taşımaları ve 14 üncü maddesinde belirti edilen özel güvenlik esas eğitimini başarı ile bitirmiş olmaları lazım olur.

Güvenlik şirketleri
Güvenlik şirketleri

(Ek tümce : 21/04/2005 – 5335 S.K./23.mad) Muvazzaf subaylarda dört senelik okul mezunu olma koşulu aranmaz.
Kurucu ve yöneticilerde aranan koşulların kaybedilmesi durumunda iki ay içerisinde noksanlık giderilmediği ya da bu kurucu ve yöneticiler değiştirilmediği takdirde etkinlik müsaadeyi iptal edilir.

(Değişik 5.fıkra: 29/03/2011-6215 S.K./1.mad) Bu şirketler doğrulusunda üçüncü şahıs, müessese ve kuruluşlara sağlanacak savunma ve güvenlik hizmetleri, hizmetin başladığı gün mesai saati bitimine kadar alakalı valiliğe yazılı olarak bildirilir. Acil ve geçici nitelikteki savunma ve güvenlik hizmetlerinde müddet kaydı aranmaz.

(Ek fıkra : 21/04/2005 – 5335 S.K./23.mad) özel güvenlik firmaları üstlendikleri savunma ve güvenlik hizmetlerinde istihdam edecekleri özel güvenlik görevlilerinin çalışma destur belgelerinin birer suretini tek ay içerisinde alakalı şahıs, müessese veyahut kuruluşa bildirir.

(Ek fıkra : 21/04/2005 – 5335 S.K./23.mad) Alarm seyretme merkezi kurma ve işletme için valilikten yeterlilik dokümanı alınması mecburidir.

Güvenlik şirketleri
Güvenlik şirketleri

EK ÖNLEMLER

Madde 6 – Mülki yönetim amirleri havalimanı, liman, gümrük, gar ve istasyon gibi yerler ile spor müsabakalarının, sahne gösterilerinin gibi etkinliklerin yapıldığı yerlerdeki özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve kamu güvenliğinin gerektirdiği durumlarda ek önlemler aldırmaya yetkilidir.

Kamu güvenliğinin sağlanması istikametinden 5442 sayılı İl Yönetimi Yasası ile vali ve kaymakamlara verilen yetkiler saklıdır. Bu yetkilerin uygulanması halinde özel güvenlik ünitesi ve özel güvenlik elemanı mülki yönetim amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini adına getirmek zorundadır.

özel güvenlik facebook sayfasından bizi takip edebilirsiniz.

ögghaber güvenlik şirketleri

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu