özel güvenlik alımları

belediye özel güvenlik alımı bay/bayan 30 kişi

belediye özel güvenlik alımı yapacağını duyurdu. Kamu kurum ve kuruluşları yeni yılda da kamu personel alımı yapmaya devam ediyor. Son dönemlerde korona virüs salgını ve ekonomik sıkıntılardan dolayı işsiz vatandaşların en uğrak yeri haline gelen Türkiye iş kurumu (işkur) bürolarındaki kuyruklar gözle görülür şekilde arttığı görülmektedir. Son yayınlanan ilana göre ise Belediye özel güvenlik alımı ile zabıta alımı yapacağını duyurdu.

 

Güvenlik görevlisi olarak 30 kişi istihdam edilecek ve zabıta personel alımı olarakta 30 kişi toplamda ise 60 kişilik bir istihdam sağlanacağı duyuruldu.  Kamu personel alımı hakkında detaylı bilgi özel güvenlik haber (ogg haberler) sitemizin detayında.

 Trabzon belediyesi güvenlik alımı

Adaylar 04.01.2021 Pazartesi (dahil) – 10.01.2021 Pazar (dahil) tarihleri arasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi`nin (www.trabzon.bel.tr), internet adresleri üzerinden müracaatlarını yapacaklardır. Adaylar başvuru için istenen belgeleri başvuru sayfasına yüklemek zorundadırlar. (Eksik belge ile başvuran adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.)

 

Belediye personel alım şartları

 1. Başvuru tarihi itibariyle 18 (onsekiz) yaşını tamamlamış olmak.
 2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin “Genel Şartlar” başlıklı A bendinin;

1.Türk Vatandaşı olmak,

4.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5.(Değişik: 23/1/2008 – 5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7.53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…) akıl hastalığı (…) bulunmamak şartlarını taşımak.

 1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.
 2. Askerlik görevini yerine getirmiş olmak veya muaf olmak.
 3. Kanun ya da Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.
 4. Başvuracağı iş pozisyonuna ait EK-1`de yer alan özel şartları taşımak.
 5. Başvurular, en fazla 1 (bir) iş pozisyonuna yapılacak olup, 1 (bir) den fazla iş pozisyonuna başvurulamayacaktır. Başvuru belgelerinde eksiklik tespit edilen adayların başvuruları değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 Başvuru İçin İstenen Belgeler

Başvurduğu iş pozisyonuna ilişkin EK-1`deki aranan nitelikler ve istenen belgeler. (PDF veya JPEG formatı);

 1. Öğrenim Durumu Belgesi
 2. e-Devlet’ten Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi.
 3. Adli sicil kaydı.
 4. Sürücü Belgesi. (arkalı önlü).
 5. Askerlik Hizmetini tamamlamış olmak(terhis belgesi) veya muaf durum belgesi.
 6. Güvenlik görevlileri için özel güvenlik görevlisi kimlik kartı. (arkalı önlü).

 

Giriş Sınavı ve Tarihi

 • Başvuru belgelerinin incelenmesinin ardından, uygun şartları taşıyan adayların listesi, son başvuru tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde; Trabzon Büyükşehir Belediyesi`nin (www.trabzon.bel.tr), internet adresleri üzerinden yayınlanacak ve bu kişiler sınav komisyonu tarafından çağrılacaklardır.
 • Listeye itirazlar, uygun şartları taşıyan adayların listesinin yayınlanmasından itibaren 3 (üç) gün içerisinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne yazılı olarak yapılabilecektir.
 • Sınav, başvurulan iş pozisyonuna göre sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılacaktır.
 • Sınava çağırılan adayların, aday başvuru kayıt belgesini yanlarında getirmeleri zorunludur.
 • Sınavda adayların; mesleki bilgi ve yetenek, davranış, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, mesleğe uygunluğu, saha çalışmasındaki yeterliliği gibi niteliklere sahip olup olmadıkları ölçülecektir. Başvuru veya işe giriş işlemleri için istenilen belgelerde, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak olup, göreve başlatılmayacaklar, göreve başlatılmış olsalar dahi iş akitleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyeceklerdir ve haklarında Türk Ceza Kanunu`nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 • Sınav sonuçları, Trabzon Büyükşehir Belediyesi`nin (www.trabzon.bel.tr) internet adresleri üzerinden yayınlanacaktır.

Asıl aday listesi ile her 5 (beş) kişi için 1 (bir) adet olacak şekilde yedek aday listesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi`nin (www.trabzon.bel.tr), internet siteleri üzerinden ilan edilecektir.

Sınav Yeri

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenecek yerlerde.

Başvuru linki

Başvuru detayı

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu